praktijk

Tarieven

Verwijzing?

Logopedische behandeling wordt voor u of uw kind in de meeste gevallen dus door uw ziektekostenverzekering vergoed, mits hiervoor een geldige verwijzing aanwezig is. Deze kunt u opvragen bij uw huisarts of specialist.Logopedie is in het basispakket ondergebracht, dus u hoeft hiervoor niet aanvullend verzekerd te zijn. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico (voor kinderen geldt dit eigen risico niet).

SprekenderWijs heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

De tarieven, zoals vastgesteld door de NzA voor 2016, zijn als volgt:

De tarieven per patiënt Maximumtarief (informeer voor uw vergoeding bij uw eigen zorgverzekering)

a. Screening € 20,27

De screening bij directe toegang logopedie (DTL) is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/ adviseert de patiënt.

b. Anamnese en onderzoek na screening € 81,06

Tijdens de anamnese en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een anamnese en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

c. Screening, anamnese en onderzoek € 101,33

Tijdens de DTL-screening, anamnese en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, anamnese en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06

Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een anamnese en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts.

e. Eenmalig onderzoek € 81,06

Het eenmalig logopedisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de logopedische (on)mogelijkheden. Het eenmalig onderzoek kan niet opgevolgd worden door een zitting voor dezelfde aandoening. Tenzij een arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling logopedie. Er zal dan altijd gestart moeten worden met anamnese en onderzoek na verwijzing.

Voor een eenmalig onderzoek gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;
  • Er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

 

f. Individuele zitting reguliere logopedie € 40,53

De individuele zitting reguliere logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

g. Individuele zitting reguliere telelogopedie € 40,53

De individuele zitting reguliere telelogopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
  • De individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging van een individuele zitting reguliere logopedie.
  • Er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

h.  Toeslag voor behandeling aan huis € 22,99

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor de behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten.

i. Overleg met derden € 40,53

Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. Het overleg met derden betreft een prestatie per patiënt per half uur.

j.  Verslaglegging aan derden € 40,53

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. De verslaglegging aan derden betreft een prestatie per patiënt per half uur. Uitzondering hierop vormt het zogenaamde REC-2 verslag, hiervoor geldt een apart tarief (zie in menu: Tarieven Overleg en verslaglegging).

 

Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist. Een behandeling duurt een half uur en is als volgt opgebouwd: 20-25 minuten therapie, 5 minuten administratieverwerking.

 

Toepassing van de tarieven

Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.

Er kan een overleg op school plaats vinden. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Zie voor meer informatie het aparte menu-item “Tarieven Overleg en Verslaglegging”.

Verslaggeving aan derden: dit betreft niet het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school hier specifiek om vragen wanneer er sprake is van een indicatiestelling of aanvraag van een schoolarrangement. Ook dit kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school.

De uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief van een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Een behandeling aan huis vindt plaats op indicatie van de arts mits de cliënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

Indien u de afspraak niet nagekomen bent (of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd) betaalt u  het verzuimtarief zelf en dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar (zie: Praktijkreglement).

Wijzigingen?

Verandert u van zorgverzekering? Geef dit zo spoedig mogelijk aan ons door. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van deze wijziging. Behandelingen die hierdoor niet gedeclareerd kunnen worden, zijn voor eigen rekening.

Toegankelijkheid:

Voor logopedie is een verwijzing van (huis-)arts of specialist nodig. (tandarts, orthodontist, kinderarts, KNOarts, consultatiebureau-arts).

Sprekenderwijs is ook Direct Toegankelijk. In dat geval wordt er een korte screening afgenomen om vast te stellen, of logopedie geindiceerd is. Belangrijk om te weten is dat niet alle zorgverzekeraars DTL vergoeden. Informeert u daarvoor bij uw eigen zorgverzekeraar.

Locaties:

Nijkerk Gezondheidscentrum de Nije Veste (hoofdlocatie)
Amersfoort Gezondheidscentrum Kattenbroek
Amersfoort Gezondheidscentrum Zielhorst
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst

En verschillende locaties op scholen en kinderdagverblijven in Nijkerk, Amersfoort, Utrecht, Ede en Barneveld.

In het kort:

Communicatie bestaat uit spreken, horen, verstaan en begrijpen. Wanneer er problemen zijn op dat gebied kan de logopedist hulp bieden. De logopedist observeert, onderzoekt en behandelt logopedische stoornissen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Denk daarbij aan taal-spraakstoornissen, stemklachten, hyperventilatieklachten, afwijkend mondgedrag en OMFT.

Contact:

Bent u nieuw en wilt u zich aanmelden?

Dit kan via het aanmeldformulier. Deze kunt u vinden bij het kopje bovenaan: Aanmelden. Indien dit niet mogelijk is belt u dan 085-0605433.

Wij zijn telefonisch niet alle werkdagen bereikbaar. Indien u teruggebeld wilt worden, spreekt u onze voicemail in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook het contactformulier invullen met uw vraag. 

Volg ons via: