Persoonlijke aanpak

SprekenderWijs Logopedie staat voor logopedische zorg-op-maat bieden in een professionele, laagdrempelige omgeving voor zowel (jonge) kinderen als volwassenen. De praktijk heeft goed contact met verwijzers, collega-logopedisten, scholen, jeugdinstellingen, peuterspeelzalen en kinderopvang. Alle logopedisten van SprekenderWijs staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn stuk voor stuk enthousiaste, ervaren therapeuten om u zo goed mogelijk hulp te bieden.

Iedere patiënt heeft een andere hulpvraag. Dit vraagt altijd om een persoonlijke, op maat gesneden en kwalitatief hoge behandeling.

Traject Logopedie

Hoe verloopt een traject binnen de logopediepraktijk wanneer je op het punt staat je aan te melden.

Vergoeding

Logopedie wordt bij kinderen tot 18 jaar voor 100% vergoed vanuit het Basispakket van uw Zorgverzekering. Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico.

Hiervoor dient wel in alle gevallen een verwijzing voor logopedie te worden uitgeschreven door de arts of specialist. Wij werken alleen op basis van verwijzing. Zonder verwijzing kan de behandeling niet worden gedeclareerd.

Aanmelden

Je meld je aan bij onze praktijk via de aanmeldpagina of ons algemene telefoonnummer 085- 06 05 433. Gevraagd wordt of je een aantal gegevens in wilt vullen op het digitale aanmeldformulier. In het geval van (mogelijk) stotteren, ontvangt u per e-mail een vragenlijst. 

Bevestiging inschrijving

Je ontvangt per email de bevestiging met daarbij informatie over de praktijk. Het kan voorkomen, dat je wegens een wachtlijst op de door jouw gewenste praktijklocatie niet direct geplaatst kunt worden.

Afspraak inplannen

Zodra er een plekje vrijkomt bij de gewenste locatie neemt de logopedist contact op. 

 

Kinderen 0-18 jaar

De eerste afspraak betreft altijd het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er onder andere naar de ontwikkeling van jouw kind gevraagd en wordt de hulpvraag verder met jullie bepaald. Indien er al onderzoeksgegevens van een andere praktijk, instituut of ziekenhuis aanwezig zijn die voor de logopedische behandeling van belang zouden kunnen zijn, ontvangen wij dat graag ter inzage. De logopedist neemt de praktijkovereenkomst met je door. Indien mogelijk zal eventueel al direct gestart worden met een stuk logopedisch onderzoek en/of behandeladviezen.

 

Onderzoek en behandeling

 

Wanneer logopedisch onderzoek nodig is, zal de logopedist hier een aantal sessies over doen om het probleem bij jouw kind goed in kaart te brengen. De uitslag wordt uiteraard nadien met jou/jullie besproken. Wanneer blijkt, dat logopedie geïndiceerd is zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit plan wordt met jullie doorgenomen.  Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de wijze van behandeling, de frequentie en wordt er een tussentijds evaluatiemoment gepland tot worden om de vorderingen goed in kaart te brengen.

 

Als ouder/verzorger word je als co-therapeut aangesteld. Dat wil zeggen, dat wij je intensief bij de behandeling van uw kind betrekken. De therapie vindt namelijk niet alleen plaats in de behandelruimte, maar grotendeels in de thuisomgeving. Datgene wat getraind wordt, dient in de thuissituatie liefst dagelijks herhaald te worden. Als ouder houd je hier toezicht op en help je waar nodig, met onze ondersteuning. In het geval van (zeer) jonge kinderen krijg je coaching van onze logopedist om jouw kindje in jullie dagelijkse thuissituatie zoveel mogelijk zelf direct logopedisch te ondersteunen of stimuleren omdat jonge kinderen op die manier het meest natuurlijk leren. Indien nodig geacht wordt, kan de logopedist jullie ook doorverwijzen naar andere specialisten en/of therapeuten die de ontwikkeling van uw kind verder in kaart kunnen brengen en/of kunnen behandelen. Uiteraard gebeurt alles in overleg.

 

Afronding

Er wordt regelmatig geëvalueerd. Doelstellingen kunnen gedurende de behandeling bijgesteld worden. Wanneer blijkt dat jouw kind zich zodanig positief ontwikkeld heeft dat er sprake is van voldoende inhaalslag, kan de logopedist in samenspraak met jullie besluiten de therapie af te ronden. In sommige gevallen is een tijdelijke behandel pauze raadzaam. Van een tussentijdse evaluatie en na afronding van de behandeling wordt een behandelverslag opgesteld. Deze wordt met jullie besproken en met uw akkoord naar de verwijzer doorgestuurd. Uiteraard krijgen jullie hiervan een exemplaar.

 

Volwassenen

Tijdens het eerste intakegesprek wordt nader
ingegaan op de hulpvraag, de medische geschiedenis en de bestaande klachten.
Dit onderdeel is van essentieel belang om tot een goed behandelplan te komen.
Aangezien dit redelijk wat tijdsinvestering kost wordt de eerste intake altijd
direct met een eerste behandelsessie ingepland. 
Uw zorgverzekeraar heeft hiervoor toestemming
gegeven. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u hiervoor bij uw eigen
zorgverzekering informeren. 
Dit betekent, dat uw eerste declaratie altijd
een intakegesprek EN een behandeling bevat, die direct achter elkaar op de
eerste dag ingepland worden.

Onderzoek en behandeling

Wanneer naar aanleiding van het intakegesprek
duidelijk is geworden dat onderzoek en/of behandeling nodig is, zal dit worden
ingepland. onderzoek kan een aantal sessies in beslag nemen, afhankelijk van de
hulpvraag en de stoornis. 
Wanneer dit is afgerond, zal de logopedist de
bevindingen met je bespreken. Indien er sprake is van logopedische indicatie
stelt uw logopedist een behandelplan op. Dit wordt met jou doorgenomen. De
eerste oefeningen worden met je gedaan en je wordt geacht dit thuis te
herhalen, om het succesvol slagen van de behandeling te stimuleren. 
Er wordt regelmatig geëvalueerd en er zal een
tussenevaluatie moment met je worden ingepland, waarbij de vorderingen van de
behandeling besproken worden. In sommige gevallen worden behandel doelen
bijgesteld.

Afronding

In samenspraak met jou als cliënt wordt na
verloop van tijd bepaald of de behandeling kan worden afgerond, wanneer
doelstellingen zijn behaald. 
Indien dit gebeurt stelt de logopedist hiervan
een eindverslag op. Dit eindverslag wordt ook naar de verwijzer gestuurd.
Uiteraard ontvang je ook een exemplaar. 
Er worden afspraken gemaakt over nazorg.

Traject logopedie op school of KDV

Sprekenderwijs Logopedie heeft verschillende praktijk dependances binnen het Speciaal Basisonderwijs, jeugdzorg en speciale Kinderdagopvang. In dit geval verloopt het aanmeld- en behandelproces net iets anders. De vergoeding wordt nog steeds voor 100% gedekt door de Zorgverzekeraar. Omdat wij met alle verzekeraars contracten hebben, is logopedie op dergelijke locaties toegestaan. Wij voldoen aan de eisen die de zorgverzekeraar op dat vlak aan ons stellen.

Aanmelden

Je meldt je kind aan bij Sprekenderwijs Logopedie via ons aanmeldformulier op de website of via ons algemene praktijknummer 085-0605433. De Praktijkondersteuner kan contact met je leggen over het aanvullen van gegevens, zoals het invullen van een anamneselijst. Je levert een verwijzing voor logopedie in bij de leerkracht, PM-er of bij de betreffende logopedist. Zonder verwijzing kan er geen intakegesprek worden ingepland. De logopedist neemt contact met je op voor het maken van een intakegesprek. Dit vindt plaats in de praktijk dependance binnen school of op het KDV.